Verksamhet

 


Verksamhet

Föreningen grundades 2005 för att effektivisera och organisera självregleringen i synnerhet  inom branschen för strukturerade placeringsprodukter. Föreningens viktigaste uppgift är att arbeta för en positiv bild av strukturerade produkter.

Föreningen representerar sina medlemmar och bevakar medlemmarnas intressen genom att kommentera och ge utlåtanden i lagstiftningsfrågor och ekonomipolitiska frågor samt genom att hålla kontakt med olika aktörer på marknaden, såsom Finansinspektionen. Dessutom skapar föreningen inom de ramar som konkurrenslagstiftningen tillåter förutsättningar för samarbete mellan sina medlemmar. För att genomföra sitt syfte kan föreningen också idka utbildnings-, forsknings-, upplysnings- och publikationsverksamhet.

Strukturerade placeringsprodukter är betydande placeringsobjekt för såväl privata som institutionella placerare.

Visio

Föreningens mål är att skapa en effektiv och transparent marknad för strukturerade placeringsprodukter i Finland. Detta innebär bland annat öppenhet kring riskerna, överskådliga placeringslösningar och en transparent prissättning.

Mission

Föreningen har som mål att skapa en gemensam marknadspraxis genom självreglering och genom att förmedla information till marknadsaktörerna i syfte att öka öppenheten och transparensen på marknaden för strukturerade placeringsprodukter samt att aktivt medverka till regleringsprojekt för att åstadkomma en neutral och sund verksamhetsmiljö för olika placeringsprodukter.