Volyymitiedote 2012

5.2.2013

STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN MYYTI LASKI HIEMAN

Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry (SSS ry) julkistaa vuoden 2012 Suomen myyntivolyymit ja markkinaosuudet strukturoiduissa sijoitustuotteissa.

Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti jäin jonkin verran viime vuoden vastaavasta. Kokonaismyynti oli n. 2,30 mrd. euroa ollen n. 9,5 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Liikkeeseenlaskujen määrä kuitenkin nousi n. 39 %:lla ollen 558 kappaletta. Luvuissa ei ole alle 12 kk pituisia strukturoituja tuotteita.

Strukturoitujen sijoitustuotteiden myynnin kehitys noudatti yleistä sijoitusten alenevaa myyntikehitystä, vaikka vuosi 2012 osoittautuikin sijoittajille hyväksi vuodeksi kurssikehityksen osalta.

Kolme suurinta toimijaa säilytti edelleen asemansa tilaston kärjessä lähes aikaisemmilla markkinaosuuksillaan. Neljäntenä oleva SEB, Helsingin sivukonttori nosti markkinaosuuttaan 2,2 %:lla ja Alexandria Pankkiiriliike Oyj kiilasi uutena jäsenenä viidennelle tilalle 4,5% markkinaosuudellaan.

Luottoriskiin sidotut strukturoidut sijoitustuotteet lisäsivät jonkin verran suosiotaan hyödykesidonnaisten strukturoitujen sijoitustuotteiden kysynnän laskettua merkittävästi sijoittajien keskuudessa. Osakesidonnaiset tuotteet säilyttivät kuitenkin suurimman ryhmän aseman kuten aikaisempinakin vuosina, vaikka niiden myynti laski jonkin verran edelliseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Pääomaturvatut strukturoidut sijoitustuotteet muodostivat selkeästi merkittävimmän tuotealueen, vaikkakin niiden markkinaosuus pieneni viidenneksellä. Sitä vastoin strukturoidut sijoitustuotteet, joissa pääomaturva on sidottu kohde-etuuden kehitykseen, lisäsivät suosiotaan. Erittäin matalaksi laskenut korkotaso teki pääomaturvaosuudesta hyvin kalliin, joka osaltaan kiihdytti kehitystä.

* Kokonaismyyntivolyymeissa ei ole mukana alle 12kk pituisia strukturoituja tuotteita
**Strukturoidut talletukset on luettu pääomaturvattujen tuotteiden ryhmä

Volyymitiedot koostuvat yllä mainittujen toimijoiden ilmoittamista luvuista, joten lukuja voi pitää melko kattavana, joskaan ei aivan täydellisenä otoksena strukturoitujen tuotteiden myynnistä Suomessa. Volyymitietojen keräämisen ja analysoinnin toteutti SSS ry:n toimeksiannosta Modelity Technologies Inc.

Strukturoidut sijoitustuotteet

Eri tavoin strukturoidut sijoitustuotteet, kuten esim. osakeindeksilainat, ovat nopeasti kasvava sijoittamisen muoto. Strukturoidut sijoitustuotteet ovat nousseet tärkeäksi osaksi sekä yksityishenkilöiden, että institutionaalisten sijoittajien sijoitussalkkua. Nämä tuotteet tarjoavat sijoittajalle mielenkiintoisia tuottoprofiileita muun muassa niihin usein sisältyvän pääomaturvan vuoksi. Samalla ne avaavat pääsyn monille uusille ja mielenkiintoisille markkinoille, kuten eksoottiset osake-, luottoriski-, hyödyke- ja valuuttamarkkinat. Sijoitusmuoto strukturoiduissa tuotteissa on yleensä joko joukkolaina- tai talletus. Ensimmäinen strukturoitu joukkolaina on laskettu Suomessa liikkeeseen vuonna 1994.

Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry

SSS ry on vuonna 2005 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on suomalaisen sijoitustoiminnan edistäminen ja erityisesti strukturoitujen sijoitustuotteiden palvelutarjonnan ja toiminnan tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa etujärjestötoimintaa sekä koulutus-, tutkimus-, valistus- ja julkaisutoimintaa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jaana Immonen p. 040 7763 833, hallituksen puheenjohtaja Antti Parviainen p. 050 3733 255 ja hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Iisalo p. 040 7077 070