Medlemskapsinformation


Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland rf har ordinarie medlemmar och stödmedlemmar. De ordinarie medlemmarna är antingen stora ordinarie medlemmar eller små ordinarie medlemmar.

Till ordinarie medlem i föreningen kan på ansökan antas sammanslutningar med rättskapacitet som bedriver verksamhet på marknaden i Finland och vars verksamhet i väsentlig grad anknyter till strukturerade produkter.

En ordinarie medlem klassificeras som en stor ordinarie medlem, om den ordinarie medlemmens balansomslutning enligt bokslutet eller koncernbokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden uppgår till minst 500 000 000 euro och som en liten ordinarie medlem, om balansomslutningen enligt bokslutet eller koncernbokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden är mindre än 500 000 000 euro.

Till stödmedlem kan på ansökan antas en finländsk eller utländsk sammanslutning eller stiftelse med rättskapacitet som vill stödja föreningens ändamål och verksamhet.

Medlemskap i föreningen söks med blanketten för ansökan om medlemskap. Till ansökan ska bifogas de utredningar som specificeras på ansökningsblanketten. Föreningsmötet godkänner föreningens nya medlemmar.

En stor ordinarie medlem har två (2) och en liten ordinarie medlen en (1) röst på föreningsmötena. En stödmedlem har på föreningsmötet närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.

Medlemsavgifterna är olika för små och stora ordinarie medlemmar och stödmedlemmar. Föreningsmötet beslutar om föreningsavgifternas storlek.

Genom medlemskapet får medlemmen aktuell information om bl.a. regleringen av branschen, statistik och publikationer och har möjlighet att delta i evenemang som föreningen ordnar. Varje medlem får också ett användarnamn till medlemssidorna på föreningens webbplats, där det finns särskilt medlemsmaterial om aktuella ärenden, föreningens verksamhet, regleringen av branschen, utlåtanden som föreningen skaffat och kod för självreglering samt föreningsmötenas material och protokoll.